Úvod > Akceptačné miesta > Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzky

 

so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74, inkorporačný údaj: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B (ďalej len „Up Slovensko, s. r. o.“ alebo „komisionár“),

 

platné a účinné  od 25.05.2018

 

Obsah

I.   Úvodné ustanovenia

II. Komisionárska zmluva

III.        Kupóny

IV.        Spôsoby odovzdávania a preplácania kupónov

V. Cenník poplatkov

VI.        Reklamácie

VII.  Daňové a účtovné podmienky a fakturácia

VIII. Iné dojednania

IX. Záverečné ustanovenia

I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Up Slovensko, s. r. o. vydáva v súlade s § 273 ods. 1  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení tieto Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzky (ďalej len „VOP“) zverejnené na www.up-slovensko.sk, ktorými podrobne upravuje každý zmluvný vzťah medzi Up Slovensko, s. r. o. a prevádzkovateľom zariadenia - prevádzky (ďalej len „komitentom“), predmetom ktorého je najmä zabezpečenie odbytu stravovacích služieb pre záujemcov o stravovanie, ktorí budú odoberať stravu na základe jedálnych kupónov označených logom „Chèque Déjeuner“ a nápisom „jedálny kupón“ alebo zabezpečenie odbytu komitentom poskytovanej služby alebo tovaru pre záujemcov, ktorí komitentovi poskytnutú službu alebo tovar úplne alebo sčasti uhradia nápojovým kupónom „Chèque Aqua“, darčekovým kupónom „CADHOC“, relaxačných kupónom „CADHOC RELAX“, zdravotným kupónom „Chèque Medical“, dovolenkovým kupónom „Chèque Vacances“, zážitkovým kupónom „Chèque CADHOC Adrenalín“ a sociálnym kupónom „Chèque Social“.

1.2 Každá zmluva podľa bodu 1.1 VOP medzi Up Slovensko, s. r. o. a komitentom je komisionárskou zmluvou (čl. II. VOP) uzatvorenou podľa § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktorej zmluvnými stranami sú Up Slovensko, s. r. o. ako komisionár a prevádzkovateľ zariadenia ako komitent.

1.3 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou komisionárskych zmlúv uzatváraných medzi Up Slovensko, s. r. o. ako komisionárom a  prevádzkovateľom zariadenia ako komitentom. Odchylné dojednania komisionárskej zmluvy (a jej dodatkov) uzatvorenej medzi komisionárom a komitentom majú prednosť pred znením VOP. VOP sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.

1.4 Up Slovensko, s. r. o. má právo meniť VOP. Up Slovensko, s. r. o. je povinná oznámiť komitentovi aktuálne znenie VOP i deň nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. Zmenu VOP a jej účinnosť oznámi

Up Slovensko, s. r. o. komitentovi zverejnením na www.up-slovensko.sk alebo informáciou na faktúre alebo informáciou priloženou k faktúre alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty    (e-mailom) alebo iným vhodným spôsobom. Up Slovensko, s. r. o. sa zaväzuje zverejniť nové znenie VOP minimálne 15 dní pred dátumom účinnosti zmeny VOP. Ak komitent v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia nových VOP písomne nedoručí Up Slovensko, s. r. o. svoj písomný nesúhlas so zmeneným znením VOP, má sa za to, že súhlasí s novým znením VOP. Po doručení písomného nesúhlasu klienta sa komisionárska zmluva medzi ním a Up Slovensko, s. r. o. spravuje doterajším znením VOP, Up Slovensko, s. r. o. je však oprávnená jednostranne ukončiť svoj zmluvný vzťah s komitentom odstúpením od komisionárskej zmluvy. Akýmkoľvek uplatnením práva alebo povinnosti v zmysle komisionárskej zmluvy a jej dodatkov, komitent potvrdzuje, že sa oboznámil s novým znením VOP a že s ním súhlasí.

II.

Komisionárska zmluva

2.1 Predmetom komisionárskej zmluvy je zo strany komisionára     (Up Slovensko, s. r. o.) zabezpečenie odbytu stravovacích služieb pre záujemcov o stravovanie, na základe jedálnych kupónov „Chèque Déjeuner“ alebo zabezpečenie odbytu komitentom poskytovanej služby alebo tovaru pre záujemcov, ktorí komitentovi poskytnutú službu alebo tovar úplne alebo sčasti uhradia nápojovým kupónom „Chèque Aqua“, darčekovým kupónom „CADHOC“, relaxačným kupónom „CADHOC RELAX“, zdravotným kupónom „Chèque Medical“, dovolenkovým kupónom „Chèque Vacances“ alebo zážitkovým kupónom „Chèque CADHOC Adrenalín“.

Podpisom komisionárskej zmluvy oboma zmluvnými stranami vzniká medzi Up Slovensko, s. r. o. ako komisionárom a prevádzkovateľom zariadenia ako komitentom komisionárska zmluva, ktorou sa komitent zaväzuje zaplatiť komisionárovi odplatu za zabezpečenie odbytu služieb poskytovaných komitentom.

2.1.1 Jedálny kupón „Chèque Déjeuner“: Na základe jedálnych kupónov bude zabezpečené stravovanie držiteľom jedálnych kupónov v stravovacích zariadeniach (prevádzkach) komitenta, označených  viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie služby sprostredkovanej komisionárom.

2.1.2 Nápojový kupón „Chèque Aqua“: Na základe nápojových kupónov bude zabezpečený pitný režim držiteľom nápojových kupónov v zariadeniach (prevádzkach) komitenta, označených viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie služby sprostredkovanej komisionárom.

2.1.3 Darčekový kupón „CADHOC“, relaxačný kupón „CADHOC RELAX“, zdravotný kupón „Chèque Médical“, dovolenkový kupón „Chèque Vacances“ a zážitkový kupón „CADHOC Adrenalín“: Darčekový kupón komisionára slúži na úhradu pre komitenta za poskytovanie služieb a tovarov v oblasti aktívnej a pasívnej regenerácie a vecného odmeňovania, v oblasti cestovného ruchu, v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia. Relaxačný kupón komisionára slúži na úhradu pre komitenta za poskytovanie služieb  v oblasti aktívnej a pasívnej regenerácie pracovnej sily. Dovolenkový kupón komisionára slúži na úhradu pre komitenta za poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu. Zdravotný kupón komisionára slúži na úhradu pre komitenta za poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia. Zážitkový kupón komisionára slúži na úhradu vybraných služieb v oblasti adrenalínových aktivít. Na základe darčekových, relaxačných, zdravotných, dovolenkových a zážitkových kupónov budú zabezpečené služby alebo tovar držiteľom uvedených kupónov v zariadeniach (prevádzkach) komitenta, označených  viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie služby sprostredkovanej komisionárom.

2.1.4 Sociálny kupón „Chèque Social“: Na základe sociálnych kupónov bude zabezpečené stravovanie a odbyt nákupu vybraných tovarov a služieb držiteľom sociálnych kupónov v zariadeniach (prevádzkach) komitenta, označených  viditeľne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie služby sprostredkovanej komisionárom.

2.2 Zoznamy zariadení (prevádzok) komitentov, ktorí sú zmluvnými partnermi komisionára na základe podpísanej komisionárskej zmluvy, sú zverejnené a priebežne aktualizované na webovej stránke komisionára www.up-slovensko.sk. Komisionár má právo aktualizovať (meniť) zoznamy zariadení (prevádzok) poskytujúcich služby alebo tovary. Komitent udeľuje komisionárovi súhlas na zverejňovanie zoznamov zariadení (prevádzok) na webovej stránke komisionára www.up-slovensko.sk.

2.3 Odplata a platobné podmienky:

2.3.1 Odplata: Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi za činnosť podľa článku II bod 2.1 týchto VOP odplatu, ktorú tvorí odplata vo výške uvedenej v komisionárskej zmluve v percentuálnom vyjadrení z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov a ďalšie poplatky podľa aktuálneho „Cenníka poplatkov“ (článok V. týchto VOP), pokiaľ sa zmluvné strany písomne v komisionárskej zmluve nedohodnú inak.

2.3.2  Odplata a minimálna výška  odplaty: Zmluvné strany sa dohodli, že komisionár má nárok na  odplatu vo výške uvedenej v komisionárskej zmluve, dohodnutej v percentuálnom vyjadrení z nominálnej hodnoty kupónov odovzdaných komitentom. Minimálna výška odplaty komitenta vyjadrená v EUR je dohodnutá v závislosti od komitentom zvoleného spôsobu preplatenia kupónov a je uvedená v článku V. týchto VOP.

2.4 Práva a povinnosti komisionára:

2.4.1 Komisionár je povinný zabezpečovať vyhotovenie kupónov na vlastné náklady.

2.4.2 Komisionár je povinný odovzdať komitentovi v deň podpísania komisionárskej zmluvy samolepiacu etiketu s označením kupónu a vzor kupónu.

2.4.3 Komisionár nepreplatí kupóny neplatné, falšované, odcudzené, nalepené na papieri, predierované, opečiatkované pečiatkou tretej osoby, kupóny s poškodeným alebo neúplným číselným alebo čiarovým kódom.

2.4.4 Komisionár nepreplatí komitentovi kupóny, ak komitent písomne neoznámil komisionárovi číslo svojho bankového účtu.

2.5 Práva a povinnosti komitenta:

2.5.1 Komitent je povinný ihneď po obdržaní samolepiacej etikety od komisionára s označením príslušného kupónu, umiestniť túto etiketu na viditeľnom mieste (najlepšie na vchode) zariadenia (prevádzky).

2.5.2 Komitent je povinný prijaté kupóny označiť na príslušnom mieste, t. j. na prednej strane kupónu, pečiatkou. Pečiatka nesmie zasahovať do číselného alebo čiarového kódu umiestneného na kupóne.

2.5.3 Komitent je povinný odovzdať komisionárovi kupóny prevzaté od osôb, ktoré ich predložili za účelom úhrady za poskytnuté služby alebo tovar, najneskôr do 31.1. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti kupónov. Náklady na odovzdanie kupónov znáša komitent.

2.5.4 K odovzdávaným kupónom je komitent povinný pripojiť ich súpis podľa nominálnych hodnôt na súpiske určenej komisionárom.

2.5.5 Komitent nie je oprávnený vyplácať osobám, ktoré predložia kupóny za účelom úhrady za poskytnuté služby alebo tovary, rozdiel medzi nominálnou hodnotou prevzatých kupónov a hodnotou poskytnutej služby alebo tovaru.

2.5.6 Komitent sa zaväzuje bezodkladne písomne oznámiť komisionárovi zmenu ktoréhokoľvek z identifikačných alebo komunikačných údajov (napr. zmenu obchodného mena, sídla/miesta podnikania/adresy trvalého bydliska, e-mailovej adresy, telefónneho i faxového čísla), ako aj čísla bankového účtu, najneskôr do piatich pracovných dní   odo dňa každej zmeny.

2.5.7 Komitent má právo na informácie o produktoch a službách komisionára, ktoré môže získať telefonicky prostredníctvom linky oddelenia preplácania komisionára č. 02/32553533 alebo na stránke www.up-slovensko.sk.

2.5.8 Komitent je povinný v komunikácii s komisionárom používať komisionárom pridelené identifikačné číslo.

2.5.9 Komitent sa zaväzuje akýmkoľvek spôsobom neznevýhodňovať osoby, ktoré za účelom úhrady za poskytnuté služby alebo tovar použijú kupóny komisionára, najmä

a)     im neúčtovať žiadny poplatok, respektíve nepožadovať zaplatenie akejkoľvek platby navyše v súvislosti s úhradou ceny alebo jej časti.

b)     neúčtovať zvýšenie ceny, respektíve zvýšenú cenu za poskytnuté  tovary či služby

2.5.10 Komisionár je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak komitent poruší akékoľvek ustanovenie bodu 2.5.9.

III.

Kupóny

3.1 Kupóny nemajú charakter platobného prostriedku a sú určené na úhradu sprostredkovanej služby alebo tovaru v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne.

3.2 Každý kupón je na prednej strane označený názvom (druhom) kupónu, nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jeho platnosti, číselným

a čiarovým kódom.

3.3 Každý kupón obsahuje ochranné prvky, bez ktorých je kupón neplatný. Grafické znázornenie platných kupónov a popis základných ochranných prvkov je prístupný na webovej stránke komisionára www.up-slovensko.sk.

3.4 Kupóny sú vydávané s platnosťou 15 mesiacov, t. j. nový ročník

s platnosťou do 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roka začína komisionár vydávať spravidla v  mesiaci  október. Platným kupónom sa v príslušnom kalendárnom roku rozumie aj kupón vydaný na nasledujúci kalendárny rok. Platnosť kupónov končí vždy k 31. 12 kalendárneho roka, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom platnosti vyznačeným na kupóne. 

IV.

Spôsoby odovzdania a preplácania kupónov

4.1 Odovzdanie kupónov bude komitent uskutočňovať jedným z nasledovných spôsobov:

a) osobne do sídla komisionára (Po-Št: 8,00-16,00 h, Pi: 8,00-12,00 h)

b) formou cenného listu na adresu pre korešpondenciu (Up Slovensko, s. r. o., P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25), v plastovej bezpečnostnej obálke

c) prostredníctvom kuriérskej služby s poistením, na adresu sídla komisionára (Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,  821 01 Bratislava), v plastovej bezpečnostnej obálke.

4.2 Pod odovzdaním kupónov sa rozumie ich doručenie komisionárovi. Komisionár nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená na zásielke treťou osobou počas procesu odovzdávania kupónov, ktoré boli odovzdané podľa článku IV týchto VOP, bod 4.1 , písm. b) alebo c).

4.3 Komisionár preplatí komitentovi nominálnu hodnotu kupónov,  po odpočítaní dohodnutej odplaty, ktoré boli odovzdané najneskôr    do 31. 1. kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu ich platnosti jedným z týchto spôsobov:

a) úhrada bankovým prevodom: komisionár je povinný dať do siedmich pracovných dní odo dňa obdržania odovzdaných kupónov príkaz na úhradu;

b) úhrada expresným bankovým prevodom: komisionár je povinný dať do troch pracovných dní odo dňa obdržania odovzdaných kupónov príkaz na úhradu;

c) úhrada superexpresným bankovým prevodom: komisionár je povinný dať nasledujúci pracovný deň odo dňa obdržania odovzdaných kupónov príkaz na úhradu;

d) úhrada v hotovosti: pri preplácaní kupónov v hotovosti komitent v komisionárskej zmluve splnomocní osobu alebo osoby oprávnené v mene komitenta prevziať finančné prostriedky za odovzdané kupóny.

4.4 Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej peňažnej čiastky z účtu komisionára.

4.5. Preplatenie kupónov expresným bankovým prevodom doručených komisionárovi formou cenného listu (bod. 4.1 písm. b) alebo prostredníctvom kuriérskej služby  (bod. 4.1 písm. c) je možné iba v prípade riadneho označenia služby „EXPRES“ na súpiske určenej komisionárom a zároveň na plastovej bezpečnostnej obálke, maximálne však do výšky 10.000,00 EUR na jedno odovzdávanie.

4.6. Preplatenie kupónov superexpresným bankovým prevodom doručených komisionárovi formou cenného listu (bod. 4.1 písm. b) alebo prostredníctvom kuriérskej služby  (bod. 4.1 písm. c) je možné iba v prípade riadneho označenia služby „SUPEREXPRES“ na súpiske určenej komisionárom a zároveň na plastovej bezpečnostnej obálke, maximálne však do výšky 10.000,00 EUR na jedno odovzdávanie.

4.7 Preplatenie kupónov expresným bankovým prevodom (bod 4.3, písm. b) je možné v prípade osobného odovzdania kupónov do sídla komisionára (bod 4.1 písm. a) bez obmedzenia hodnoty jedného odovzdávania.

4.8 Preplatenie kupónov superexpresným bankovým prevodom (bod 4.3, písm. c) je možné v prípade osobného odovzdania kupónov do sídla komisionára (bod 4.1 písm. a) bez obmedzenia hodnoty jedného odovzdávania.

 4.9 Preplatenie kupónov v hotovosti (bod 4.3, písm. d) je možné iba v prípade osobného odovzdania kupónov do sídla komisionára (bod 4.1 písm. a), ktoré:

a) nie je potrebné vopred ohlasovať, ak celková hodnota kupónov je do 1000,00 EUR vrátane,

b) je potrebné ohlásiť jeden pracovný deň vopred, ak celková hodnota kupónov je medzi 1000,00 EUR a 5.000,00 EUR vrátane.

V.

Cenník poplatkov

5.1 Komisionár a komitent sa dohodli, že komisionár má nárok na uhradenie nasledovných poplatkov komitentom:

a)   minimálna výška odplaty pri preplácaní kupónov bankovým prevodom je 7,00 EUR pri každom odovzdávaní kupónov komitentom;

b)   manipulačný poplatok vo výške 1 % z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov pri preplácaní kupónov expresným bankovým prevodom; minimálna výška odplaty a manipulačného poplatku spolu nebude nižšia ako 9,00 EUR    pri každom odovzdávaní jedálnych kupónov komitentom.

c)   manipulačný poplatok vo výške 1,5 % z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov pri preplácaní kupónov superexpresným bankovým prevodom; minimálna výška odplaty a manipulačného poplatku spolu nebude nižšia ako 9,00 EUR pri každom odovzdávaní jedálnych kupónov komitentom.

d)   manipulačný poplatok vo výške 1,5 % z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov pri preplácaní kupónov v hotovosti; minimálna výška odplaty a manipulačného poplatku spolu nebude nižšia ako 7,00 EUR pri každom odovzdávaní jedálnych kupónov komitentom.

e)    7 % z nominálnej hodnoty odovzdaných jedálnych, nápojových, darčekových, zdravotných a dovolenkových kupónov v prípade, že na ich akceptovanie nie je uzatvorený zmluvný vzťah.

f)     10 % z nominálnej hodnoty odovzdaných sociálnych kupónov v prípade, že na ich akceptovanie nie je uzatvorený zmluvný vzťah.

5.2 Všetky poplatky uvedené v článku V, bod 5.1 sú bez DPH.

 

VI.

Reklamácie

6.1  Spôsob, podmienky a miesto uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, rozpor alebo nedostatky sú definované v Reklamačnom poriadku, ktorý je vydaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2 Reklamačný poriadok je dostupný na webovej stránke http://www.up-slovensko.sk/page/sk/Kupony/Reklamacny-poriadok.html.

 

VII.

Daňové a účtovné podmienky a fakturácia

7.1 Na kupóny sa v zmysle pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejneného vo Finančnom spravodajcovi 12/96, číslo: 12019/1996-63 nevzťahuje daň z pridanej hodnoty („DPH“).  K službám komisionára účtovaných na základe uzatvorenej komisionárskej zmluvy sa pripočíta DPH.

7.2 Komisionár vystaví komitentovi za poskytnuté služby faktúru v listinnej (papierovej)  forme alebo faktúru v elektronickej podobe zaslanú prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

7.3  V deň, keď komitentovi na území Slovenskej republiky vznikne stála prevádzkareň pre účely DPH, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť komisionárovi spolu s úplnými fakturačnými údajmi tejto stálej prevádzkarne. Pre účely DPH sa prevádzkarňou rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania.

VIII.

Iné dojednania

8.1 Doručovanie: Ak v zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia  medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou musí mať písomnú formu a musí sa doručiť poštou ako doporučená zásielka s doručenkou  alebo kuriérom alebo faxom alebo osobne s vyžiadaním potvrdenia o prijatí. Každá zmluvná strana môže zmeniť adresu pre doručovanie korešpondencie písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Ak adresát prevzatie korešpondencie odmietne, považuje sa táto za doručenú okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu. Ak  pošta alebo prevádzkovateľ kuriérskej služby korešpondenciu vráti odosielateľovi ako  nedoručiteľnú,  alebo   ak  doručenie korešpondencie bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta, korešpondencia sa považuje za doručenú uplynutím  3 pracovných dní odo dňa jej odoslania odosielateľom. V prípade korešpondencie zasielanej faxom je potrebné korešpondenciu doručiť do 5 pracovných dní adresátovi aj poštou ako doporučenú zásielku s doručenkou  alebo kuriérom alebo osobne.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Písomnú komisionársku zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

9.2 Zmeny identifikačných údajov zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra alebo obdobného registra sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k zmluve.

9.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP Komisionára.

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre papierové kupóny

 Všeobecné obchodné podmienky pre elektronické jedálne kupóny

 

 

Aktuality

Don Appetit a Bekim Up Spríjemní každý deň Banner 2