Úvod > Produkty > PRODUKTY > Rekreačný príspevok

Všade dobre, na Slovensku najlepšie!

Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môže prispievať na tuzemskú dovolenku - ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.
Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu,
 • ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť,
 • ak má 49 a menej zamestnancov môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti,
 • zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien, bonusov...

O príspevku

 • Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok,
 • 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec (pri max. cene rekreácie do 500 €),
 • ak účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, tzn. 275 € a zvyšok si hradí zamestnanec,
 • príspevok zamestnávateľa je oslobodený od dane a odvodov,
 • v prípade čiastkových úväzkov sa  čiastka príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru,
 • podľa rozhodnutia zamestnávateľa, môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

UpRekrea 

UpRekrea je výhodný a jednoduchý systém, ako pre zamestnancov tak pre zamestnávateľa i akceptačné miesta. Kombinuje prvky klasického „rekreačného poukazu“ s preplatením – zúčtovaním rekreácie, čo umožňuje využívať príspevok bez obmedzenia akceptačnou sieťou.

Vďaka UpRekrea je možné jednoducho využiť príspevok na rekreáciu:

 • platbou prostredníctvom QR kódu v telefóne alebo v tlačenej podobe,
 • on-line pri rezervácii a platbe na najobľúbenejších portáloch poskytujúcich ubytovacie služby.
   

Up Rekrea je použiteľný v akejkoľvek prevádzke, ktorá poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle:

ak sa hotel, penzión, chata, alebo ubytovanie v súkromí nenachádza v zozname zariadení akceptujúcich úhradu formou QR kódu, je možné zaplatiť akoukoľvek inou formou (tzn. v hotovosti, platobnou kartou) a poslať nám účet (emailom alebo priamo z mobilnej aplikácie). My následne zabezpečíme všetky potrebné doklady pre zamestnávateľa, ktorý bude môcť bez zbytočnej administratívy rekreáciu preplatiť. 

Ponúkame dve alternatívy

1. alternatíva - UpRekrea Komfort 

Príspevok na rekreáciu formou preplatenia dokladov:

 • Zamestnanec si uhradí rekreáciu sám a následne dostane príspevok od zamestnávateľa vo výške 55 %, maximálne však 275 € za 1 kalendárny rok.
 • Správa príspevkov – od žiadosti až po zúčtovanie - prebieha na online portáli.


2. alternatíva - Up Rekrea Kombi

Príspevok na rekreáciu formou  poukazu a/alebo preplatenia dokladov:

 • Zamestnanec si hradí rekreáciu z on-line účtu, na ktorom ma virtuálny kredit v maximálnej výške 500 €.
 • Úhrada prebieha prostredníctvom QR kódu a mobilnej aplikácie.
 • V prípade, ak vybrané rekreačné zariadenie platbu QR kódom neakceptuje, zamestnanec si môže uhradiť rekreáciu sám a následne dostane príspevok od zamestnávateľa vo výške 55 %, resp. v maximálnej výške 275 €.

Výhody UpRekrea

 1. Zamestnanec má možnosť výberu ľubovoľnej prevádzky - pobytu, rekreácie, táboru ... v rámci SR.
 2. Garancia účelu: UpRekrea zaručí kontrolu použitia príspevku na rekreáciu v zmysle zákona.
 3. Úhrada zo strany zamestnávateľa až po rekreácii. Príspevok sa uhrádza podľa reálnych výdavkov až po uskutočnení rekreácie zamestnancom.
 4. UpRekrea poskytuje včas prehľadný mesačný výkaz o aktuálnom čerpaní príspevkov oprávnenými zamestnancami.
 5. Bez zbytočného stresu a administratívnej záťaže: zamestnávateľ preplatí príspevky zamestnancom v zákonom stanovenom termíne.

Rozsah poskytnutých služieb:

 • Posúdenie nároku: výpočet nároku (2 roky) aj alikvotnej čiastky pri skrátených úväzkoch
 • Evidencia zamestnancov: online zoznam zamestnancov, s možnosťou importu/exportu dát
 • Prehľad a kontrola čerpania: vždy aktuálny prehľad o čerpaných prostriedkoch
 • Podklady pre zúčtovanie príspevku: na mesačnej báze
 • Evidencia dokladov: doklady k čerpaniu príspevku sú on-line k dispozícii
 • + možnosť pridať manažment žiadostí o príspevok na rekreáciu

 


 

Aktuality

Dezone Shell_SmartPay Registruj svoju Sphere kartu a vyhraj UpCadhoc_v_Planeo Kalendarik na rok 2021