Úvod > Produkty > PRODUKTY > Nápojová poukážka

Nápojová poukážka UpAqua

 • nápojové poukážky sú spoľahlivý spôsob, ako umožniť zamestnancom dodržiavať správny pitný režim počas pracovnej doby a tak zachovávať ich dobrý zdravotný stav, 
 • riešia problém zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách bez pitnej vody (zamestnanci pracujúci v teréne...), 
 • široká sieť predajní umožňuje zamestnancom výber nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti i zdravotných možností, v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje. 

Nominálna hodnota, balenie a potlač

Nominálne hodnoty nápojových kupónov poskytujeme podľa požiadavky.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.

Up Nápojový kupón dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.

Výhody nápojového kupóna 

Pre zamestnávateľa:

 • odstránenie problémov s nákupom, skladovaním a distribúciou nápojov,
 • odstránenie problémov s dodávkou nápojov na pracoviská v „teréne“,
 • vylúčenie strát vznikajúcich vypršaním záručnej doby nápojov,
 • zabezpečenie spokojnosti zamestnancov so širokým výberom nápojov,
 • zvyšovanie lojality zamestnancov,
 • minimalizácia administratívy.

Pre zamestnanca:

 • udržanie dobrého zdravotného stavu vďaka správnemu pitnému režimu,
 • rýchle osvieženie pri pracovnom výkone,
 • sloboda výberu nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti a zdravotných možností,
 • široká sieť predajní.

Legislatívny rámec

Podľa zákona 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa § 6, ods. 3 písmeno b) je zamestnávateľ povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.