Obchodní partneri

Preplatenie poškodených poukážok

Potvrdzujeme prevádzkovateľom zmluvných zariadení, že im budú preplatené i poukážky UpDéjeuner, ktoré majú poškodený hologram - metalický pásik na ľavej strane poukážky UpDéjeuner. Poškodenie môže vzniknúť aj pri vytrhnutí poukážky zo šekovej knižky.

Dôležité pre preplatenie poukážky UpDéjeuner je, aby nebol porušený číselný kód na spodnej časti a obsahoval ostatné ochranné prvky, tak ako je uverejnené v Informačnom spravodajcovi 2018 na strane 2.

Informácie pre partnerov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. vychádza v ústrety požiadavkám a návrhom svojich obchodných partnerov, z tohto dôvodu je Vám k dispozícii naše Oddelenie starostlivosti o prevádzky (reštaurácie, bufety, obchody, fastfoody...)

Infolinka: 02/ 32 55 35 33

Tlačivá a Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť na tomto linku.

Oddelenie preplácania

Vám poskytne všetky informácie týkajúce sa preplácania poukážok na telefónnom čísle 02/ 32 55 35 33 a na e-mailovej adrese: restauracie@up-slovensko.sk, kde sa môžete obrátiť aj ak hľadáte ideálny spôsob, ako vyriešiť transport akceptovaných poukážok pripravených na preplatenie z Vašich prevádzok smerom do sídla našej spoločnosti.

Odovzdanie poukážok na preplatenie

Zasielané poukážky musia byť znehodnotené pečiatkou (napr. cez nominálnu hodnotu), zoradené jedným smerom, zabezpečené proti zmiešaniu (najlepšie pevne „zagumičkované“), s priloženým vyplneným formulárom súpisky.

1. Osobne
Je možné osobne odovzdávať poukážky na pobočke v Bratislave v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hodiny. Prosíme, odovzdajte poukážky s vyplnenou súpiskou. Osobne je možné kupóny odovzdať aj v prevádzke METRO.

2. Kuriérskou službou s poistením
Poukážky spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na adresu sídla spoločnosti: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava.

3. Poštou ako ceninu
Poukážky spolu so súpiskou vložte do plastovej bezpečnostnej obálky a zašlite na korešpondenčnú adresu spoločnosti: P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25.

Dôležité upozornenie:
1. Poukážky doručené kuriérskou službou alebo poštou preberáme len zabalené v plastovej bezpečnostnej obálke.
2. Poukážky doručené bez súpisky budú vyradené z procesu spracovania a do spracovania budú opätovne zaradené až po doručení súpisky. 

Pre rýchle a včasné spracovanie Vašich poukážok je potrebné postupovať podľa nasledovných pokynov:

Súpiska

  1. Nominálne hodnoty poukážok vpisujte do prvého stĺpca zarovnané k pravému okraju.
  2. Počet kusov vpisujte do druhého stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
  3. Celkový súčin nominálnej hodnoty a počtu kusov uveďte do tretieho stĺpca, zarovnané k pravému okraju.
  4. Spočítajte celkový počet kusov a celkovú sumu poukážok a vpíšte ich do posledného riadku.
  5. Vyplňte kontaktnú osobu a telefónne číslo osoby zodpovednej za vyplnenie súpisky.
  6. Prázdne políčka pred vyplnenými hodnotami a nevyplnené riadky nechajte prázdne.
  7. Program na tvorbu súpisky.

Platnosť poukážok

Poukážky emitované spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o. je potrebné doručiť (nie odoslať) do sídla spoločnosti na preplatenie najneskôr do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom došlo k ukončeniu ich platnosti. Odporúčame Vám nepreberať poukážky od zákazníkov po dátume platnosti označenom na poukážke, vytvoríte si tak dostatočnú časovú rezervu na včasné odoslanie do našej spoločnosti.

Elektronická faktúra

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. ponúka svojim zmluvným partnerom možnosť zaslania vyúčtovacej faktúry v elektronickej forme. Faktúry môžu byť zasielané vo formáte pdf, v prípade záujmu o automatické spracovanie aj vo formáte xml. Výhodou je zaslanie faktúr na viac mailových adries a okamžité automatizované zaslanie faktúr po ich vygenerovaní. V prípade, že sa rozhodnete pre zasielanie faktúr v elektronickej forme, nebudú Vám faktúry zasielané dodatočne poštou.

Zmeny v údajoch zmluvného partnera

Ak dôjde k akejkoľvek zmene údajov zmluvného partnera, je potrebné nás o tejto zmene informovať písomne, na samostatnom tlačive podpísanom osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, ktoré sa po doručení stáva súčasťou zmluvných dokumentov. Zmeny v zmluvných údajoch partnera uvádzané na formulároch súpisky, alebo doručené bez podpisu osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, nie je možné akceptovať.

Zmena účtu na ktorý sa kupóny preplácajú musí byť vykonaná dodatkom k zmluve, ktorý podpíše osoba oprávnená konať v mene spoločnosti alebo listom, ktorý podpíše osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Podpis na takomto liste musí byť overený notárom.