Úvod > O spoločnosti > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Up Slovensko, s.r.o.
Platné od 25.5.2018, verzia 2, platná od 1.10.2018, Verzia na stiahnutie tu

Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetkých osôb s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem a menovite na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb. A preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Inovácia je jednou z hodnôt našej spoločnosti, vzhľadom na všetky nové služby a produkty, ktoré pripravujeme sa zaväzujeme v týchto procesoch myslieť na dodržiavanie zásad minimálneho zberu a bezpečného spracúvania údajov. Taktiež využívať moderné technické zabezpečenia na ochranu Vašich údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení na otázku bezpečného narábania s údajmi a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou. Aj preto sa naša skupina rozhodla okrem údajov definovaných zákonom osobitne chrániť všetky údaje súvisiace s používaním stravovacej karty a platobnými transakciami.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej či elektronickej podobe.

Na nasledujúcich riadkoch nájdete stručne zhrnuté zásady - politiku ochrany osobných údajov, tzn. informácie akým spôsobom získavame a spracúvame osobné údaje pri poskytovaní našich služieb.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom gdpr@up-slovensko.sk alebo telefonicky na 02/ 32 55 35 45 či písomne na Up Slovensko, P-O.Box 109, 820 05 Bratislava 25

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Pre poskytovanie našich produktov a služieb, ako aj pri vykonávaní ďalších činností nepotrebujeme osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé údaje, preto by ste nám ich ani nemali poskytovať v komunikácii s nami.

  
Čo je to spracúvanie osobných údajov?
Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame jednotlivé osobné údaje:

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRI POSKYTOVANÉ NAŠICH PRODUKTOV A SLUŽIEB

 • Spracovateľská činnosť: Spracúvanie kontaktných údajov v súvislosti s dodaním produktov a služieb alebo v súvislosti s našou vzájomnou spoluprácou.
 • Účel: Identifikácia zmluvných strán a dodanie objednaných služieb – menovite v oblasti stravovania, benefitných produktov či sociálnej politiky
  • Právny základ: Plnenie zmluvných (i predzmluvných) povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v súvislosti so zabezpečením stravovania a/alebo poskytnutia iných služieb a tovarov
  • Rozsah údajov:
   • Údaje o klientoch - Všeobecné obchodné údaje: ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu (štatutára) právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, platobné spojenie. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; kontaktné údaje: telefónne číslo, a elektronická adresa; · Údaje kontaktnej osoby klienta v rozsahu titul, meno, priezvisko, elektronická adresa a telefónne číslo osoby, ktorej sú zasielané faktúry alebo ktorá uskutočňuje platby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za manažovanie nášho obchodného vzťahu Údaje o akceptačných miestach
   • Všeobecné obchodné údaje: ak ide o fyzickú osobu alebo zástupcu (štatutára) právnickej osoby, ktorou je fyzická osoba v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, platobné spojenie. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresu miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; kontaktné údaje: telefónne číslo, a elektronická adresa; Dôležité upozornenie: Uvedené údaje spracúvame len za účelom identifikácie jednotlivých zmluvných strán za účelom uzavretia zmluvy. Bez spracúvania týchto údajov by nebolo možné uzavrieť zmluvy.


PRIAMY MARKETING

 • Spracovateľská činnosť: Priamy marketing
 • Účel: Uskutočňovanie priameho marketingu za účelom propagácie a predaja našich produktov a služieb
 • Právny základ: · Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V tomto prípade je naším oprávneným záujmom upevňovanie našich vzťahov s Vami a za týmto účelom aj propagácia našich služieb. Pri zasielaní informácií posudzujeme prínos zasielaných informácií s ohľadom na práva dotknutých osôb a uprednostňujeme dôležité informácie týkajúce sa platnosti našich produktov, zmeny legislatívy alebo rozšírenia možnosti použitia našich produktov (tzn. info o akceptačných miestach)
 • Rozsah údajov: · kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu elektronická adresa, titul, meno a priezvisko
  Dôležité upozornenie: Za účelom minimálneho zasahovania do práv príjemcov našich marketingových e-mailov umožňujeme odhlásiť sa z prijímania nášho newslettera, a to kliknutím na odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu. Po takomto odhlásení viac nebudete dostávať naše e-maily.

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Ak navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z nej čítame malé súbory – cookies. Cookie je malý súbor písmen, čísiel a znakov, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača.

Druhy cookies, ktoré využívame:

Dočasné cookies

Spracúvanie a ukladanie týchto cookies je obmedzené a dochádza k nemu od momentu návštevy nášho webu po moment, kedy zatvoríte okno prehliadača. Dočasné cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše voľby počas prehliadania našej webstránky a nemusíme tak od Vás opäť pýtať informácie, ktoré ste nám už počas Vašej návštevy raz dali.

Trvalé cookies

Na rozdiel od dočasných cookies trvalé cookies ostávajú uložené aj po zavretí okna prehliadača. Trvalé cookies uchovávame počas ustanovených lehôt, ak ich pred uplynutím sami nevymažete prostredníctvom nastavení prehliadača.

Trvalé cookies nám umožňujú zapamätať voľby a nastavenia aj v prípade, že našu webstránku navštívite v budúcnosti. Tieto cookies nám tak umožnia identifikovať Vás pri ďalšej návšteve a Vám umožnia rýchlejšie a praktickejšie využívanie funkcionalít našej webstránky (napr. zapamätanie prihlásenia, voľby jazyka).

Cookies tretích strán

Na našich stránkach tiež využívame cookies tretích strán. Tieto cookies napríklad umožňujú zber údajov o Vašom správaní na našom webe a ďalších webových stránkach, na zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných sietí a na iných webových stránkach ako je náš web, vytváranie štatistík o návštevnosti. Vďaka nim Vám tak budeme môcť upraviť náš web tak, aby čo najviac vyhovoval Vašim preferenciám.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom doplnkov nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia.

·        Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

·        Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/.

·        Spoločnosť LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

·        Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388.

Nevyhnutné cookies

Táto kategória cookies je nevyhnutná pre správne fungovanie našej webstránky. V prípade, že zakážete zbieranie nevyhnutných cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a nedokážeme Vám tak plnohodnotne poskytovať doplnkové služby k našim produktom a službám.

Prevádzkové, analytické a štatistické cookies

Ukladanie týchto cookies nám predovšetkým umožňuje zaisťovať bezpečnosť našej webstránky, odhaľovať a odstraňovať poruchy, analyzovať využívanie webstránky a vytvárať štatistiky o návštevnosti či testovať nové funkcionality. Spracúvanie týchto cookies tak povedie k optimalizácii funkčnosti webu a prispôsobovaniu jeho obsahu čo najblizšie k Vašim preferenciám. 

Reklamné cookies

Reklamné cookies nám umožňujú zobrazovať reklamu, ktorá v čo najvyššej možnej miere zodpovedá Vašim záujmom.

Ako si môžete sami nastaviť ukladanie cookies?

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku youronlinechoices.eu.

Využívanie doplnkov sociálnych sietí

Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložené v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.

Uchovávanie cookies

Trvalé cookies, teda cookies, ktoré sa nevymažú zavretím okna prehliadača štandardne uchovávame po dobu 13 mesiacov. V rámci nastavení svojho prehliadača však môžete vymazať všetky cookies aj pred uplynutím tejto doby.

Nevyhnutné cookies

 

Spracovateľská činnosť

Spracúvanie cookies nevyhnutných pre správne fungovanie webu

Účel

 Prevádzkovanie webu

Právny základ

 Oprávnený záujem, ktorým je umožnenie  používania webu

Dôležité upozornenie

 Spracúvanie jednotlivých druhov cookies môžu používatelia vypnúť v rámci svojich nastavení. V tomto prípade však treba brať do úvahy, že vypnutie nevyhnutných cookies môže spôsobiť, že náš web nebude správne fungovať.

Spracúvanie cookies pre zapamätanie preferencií a cookies pre štatistiky môžu používatelia vypnúť ich odkliknutím pri prvej návšteve nášho webu alebo v rámci nastavení svojho prehliadača.

 

Prevádzkové, štatistické a analytické cookies

Spracovateľská činnosť

Zber a spracúvanie prevádzkových, štatistických a analytických cookies

Účel

Štatistiky, hodnotenie návštevnosti,  , ochrana vlastných práv a nárokov – hlavne predchádzanie útok na náš web, ohrozenie jeho funkčnosti a bezpečnosti webu i  údajov klientov

Právny základ

Súhlas so spracúvaním cookies

Dôležité upozornenie

Spracúvanie týchto cookies môžete odmietnuť, resp. vypnúť v rámci nastavení Vášho internetového prehliadača.

Reklamné cookies

Spracovateľská činnosť

Spracúvanie reklamných cookies 

Účel

Na základe remarketingu sme schopní zobrazovať používateľom nášho webu pre nich relevantné reklamy.

 

Právny základ

Súhlas so spracúvaním cookies

Dôležité upozornenie

Súhlas s týmto spracúvaním udeľujete pri prvej návšteve. Tento súhlas môžete následne kedykoľvek odvolať.

Cookies uchovávame do vypršania ich platnosti či ich odstránenia z Vášho zariadenia. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

SÚŤAŽE UP SLOVENSKO

Pri vašej účasti na našich súťažiach budeme spracúvať vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Spracovateľská činnosť

Rozsah osobných údajov 

Organizovanie súťaží
meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), e-mailová adresa a telefónny kontakt, výhra v súťaži

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 

Spracovateľská činnosťÚčel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
organizovanie súťažízabezpečenie priebehu súťaže, informovanie výhercov o výhrach v súťaži (v niektorých prípadochaj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch na webovej stránke www.up-slovensko.sk a www.facebook.com a doručenie výhry výhercovi)súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, ste vy, ako:

 

Spracovateľská činnosťOkruh dotknutých osôb
organizovanie súťažíúťastník súťaže

Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané po dobu trvania účelu ich spracúvania, maximálne však:

 

Spracovateľská činnosťDoba uchovávania údajov
organizovanie súťaží1 rok od ukončenia organizovanej súťaže, do ktorej sa dotknutá osoba zapojila

Vaše osobné údaje budú spracúvané v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci EU. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. V rámci vyhlásenia výhercu súťaže budú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko zverejnené na www.up-slovensko.sk a sociálnej sieti www.facebook.com. Nevieme s istotou garantovať, že osobné údaje zverejnené na sociálnej sieti Facebook nebudú prenesené prevádzkovateľom tejto služby do tretích krajín. Pre viac informácii, ako prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook spracúvaja Vaše osobné údaje sa obráťte priamo na tohto prevádzkovateľa.

 

CALL CENTRUM

 • Spracovateľská činnosť: Prevádzkovanie Call Centra
 • Účel: Skvalitňovanie služieb, optimalizácia vzťahov s našimi zákazníkmi a poskytnutie možnosti reklamácie
 • Právny základ: Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva predovšetkým zlepšovaní našich služieb.Pri prichádzajúcich i odchádzajúcich hovoroch z call centra je vyhotovený hlasový záznam hovoru. Tento slúži na: skvalitňovanie našich služieb, záznam teleefonických objednávok pre prípad reklamácie, štatistické účely.
 • Rozsah údajov: Kontaktné údaje: meno osoby, telefónne číslo, meno klienta Dôležité upozornenie Na nahrávanie hovoru budete vopred upozornení. V prípade, že si nebudete priať byť nahrávaní, môžete zvoliť inú formu komunikácie.

SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

 • Spracovateľská činnosť:Vybavovanie sťažností a reklamácií
 • Účel: Evidovanie a vybavenie došlých sťažností a reklamácií
 • Právny základ: Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva predovšetkým v zabezpečení riadneho vybavenie sťažnosti alebo reklamácie a s tým spojené zlepšovanie našich služieb.
 • Rozsah údajov: meno a priezvisko osoby uplatňujúcej sťažnosť alebo reklamáciu, telefónne číslo/e-mailová adresa/poštová adresa v závislosti od spôsobu uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

 • Spracovateľská činnosť: Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie Účel: Uskutočnenie výberového konania a výber vhodného uchádzača.
 • Právny základ: Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je výber uchádzača, ktorý najviac vyhovuje našim požiadavkám a za týmto účelom uskutočnenie výberového procesu.
 • Rozsah údajov: · údaje obsiahnuté v životopise a motivačnom liste

KAMEROVÉ ZÁZNAMY

 • Spracovateľská činnosť: Vyhotovovanie kamerových záznamov
 • Účel: Ochrana našich majetkových záujmov
 • Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade zabezpečenie bezpečnosti našich priestorov, ako aj ochrana našich záujmov.
 • Rozsah údajov: · obrazové záznamy

POSKYTOVANIE NAŠICH PRODUKTOV

 • Spracovateľská činnosť: Spracúvanie osobných údajov zamestnancov Klientov v postavení sprostredkovateľa
 • Účel: Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Klientmi
 • Rozsah údajov: meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca
  Poznámka: Pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov našich Klientov máme postavenie sprostredkovateľa. V praxi to znamená, že zodpovednosť za správne určenie právneho základu, rozsahu spracúvaných aj údajov, ako aj doby spracúvania majú Klienti. My sa v plnej miere zaväzujeme dodržiavať zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzavreté s našimi Klientmi.

Poskytovanie produktu Up Rekrea

 • Spracovateľská činnosť: Spracúvanie osobných údajov zamestnancov klientov v postavení sprostredkovateľa pri produkte Up Rekrea
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je Váš zamestnávateľ, ktorý nás poveril spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania príspevku na rekreáciu v súlade so Zákonníkom práce. Identifikačné údaje a kontaktné údaje vášho zamestnávateľa získate priamo od neho.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov, pričom spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. spracúva osobné údaje iba v rámci plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých so svojimi klientmi, Vašimi zamestnávateľmi.
 • Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, ste vy ako zamestnanci našich klientov. Môžu sa tiež spracúvať osobné údaje vášho manžela alebo manželky zamestnanca, dieťaťa, alebo dieťaťa zvereného vám do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa zvereného vám do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo aj inej osoby žijúcej s vami v spoločnej domácnosti, pokiaľ sa tieto osoby zúčastnili s vami na rekreácii.
 • Rozsah údajov, ktoré spracúvame tvoria najmä identifikačné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné číslo zamestnanca), kontaktné ako údaje (napr. adresa bydliska, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, heslo na prístup do systému Up Rekrea), údaje o pracovnom pomere (napr. názov zamestnávateľa, deň nástupu do pracovného pomeru, rozsah pracovného úväzku, nárok na príspevok na rekreáciu v %), údaje o absolvovanej rekreácii (napr. miesto rekreácie, dĺžka pobytu, čas rekreácie, cena rekreácie, využité služby v rámci rekreácie) a údaje o bankovom účte (napr. číslo platobnej karty, číslo účtu a názov banky).
  Poskytnutie uvedených osobných údajov vášmu zamestnávateľovi je zákonnou požiadavkou, nakoľko sú nevyhnutné na poskytnutie príspevku na rekreáciu v zmysle platnej legislatívy.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, teda osobné údaje sú spracúvané za účelom splnenia zákonnej povinnosti vášho zamestnávateľa ako prevádzkovateľa, ktorou je poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

  Okrem vášho zamestnávateľa a spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.  môžu byť osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej softvérové riešenie na evidenciu a výpočet nároku na príspevok na rekreáciu, spoločnosti zabezpečujúcej overenie korektnosti zadaných informácií a účtovných dokladov, prípadne v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní, úradom a inštitúciám pri výkone ich kontrolnej činnosti). V prípade poskytnutia osobných údajov iným príjemcom, vám poskytne o tom informáciu váš zamestnávateľ.

  Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. získava osobné údaje od svojich klientov, vašich zamestnávateľov využívajúcich systém Up Rekrea pri poskytovaní príspevku na rekreáciu a tiež priamo od vás.

  Osobné údaje budú v systéme Up Rekrea uchovávané maximálne do 28. februára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ste absolvovali rekreáciu.

  Poznámka: Pri spracúvaní osobných údajov v rámci produktu Up Rekrea  majú naši klienti, vaši zamestnávatelia, postavenie prevádzkovateľov. V praxi to znamená, že zodpovednosť za správne určenie právneho základu, rozsahu spracúvaných osobných údajov, ako aj doby spracúvania osobných údajov, majú naši klienti. My sa v plnej miere zaväzujeme dodržiavať zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzavreté s našimi klientmi, vašimi zamestnávateľmi.

 

Poskytovanie produktu euroShell Cards

Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetky osoby, s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Inovácia, je jednou z hodnôt našej spoločnosti. Pri všetkých nových službám a produktoch, ktoré pripravujeme, sa zaväzujeme dodržiavať zásadu minimálneho zberu a bezpečného spracúvania osobných údajov. Taktiež využíva moderné technické zabezpečenia na ochranu osobných údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti bezpečného narábania s údajmi a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o všetkých údajoch týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej či elektronickej podobe. Výnimkou nie je ani produkt euroShell Cards.

V rámci produktu euroShell Cards poskytujeme našim zákazníkom možnosť využívania Shell karty vodiča a Shell palivovej karty.
Shell karta vodiča
je Shell karta vydaná na meno konkrétnej osoby, ktorá je prostriedkom, ktorý možno použiť výlučne na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb a pre obmedzený rozsah tovarov a služieb a to iba osobou, ktorej meno je uvedené na danej karte.
Shell palivová karta je Shell karta, ktorá nie je vydaná na meno konkrétnej osoby, ale ktorá slúži na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb a pre obmedzený rozsah tovarov a služieb výlučne s konkrétnym motorovým vozidlom, ktorého ŠPZ je uvedená na karte.

Naša spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne iba pri poskytovaní Shell kariet vodiča. Pri poskytovaní Shell palivových kariet nespracúva naša spoločnosť žiadne osobné údaje dotknutých osôb na účely poskytovania daného produktu.

V ďalšom texte sa tieto Podmienky spracúvania osobných údajov týkajú výlučne prípadu, kedy využívate Shell kartu vodiča.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v systéme euroShell Cards je Váš zamestnávateľ, ktorý Vám poskytol možnosť využívania Shell karty vodiča. Ten nás poveril spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania výhod spojených s využívaním Shell karty vodiča. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Vášho zamestnávateľa, ktorý Vám poskytol Shell kartu vodiča získate priamo od neho.

Účelom spracúvania osobných údajov spracúvaných v systéme euroShell je poskytovanie výhod spojených s využívaním Shell karty vodiča, teda poskytovanie špecifického benefitu zo strany zamestnávateľa. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje iba v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých so svojimi klientmi, Vašimi zamestnávateľmi, ktorí Vám poskytli Shell kartu vodiča.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa v produkte euroShell Cards spracúvajú, ste vy ako zamestnanci našich klientov, ak sa Vám naši klienti rozhodli poskytnúť na používanie Shell kartu vodiča.

Rozsah údajov, ktoré spracúvame tvoria identifikačné údaje (meno a priezvisko), údaje o zamestnávateľovi (príslušnosť ku konkrétnemu zamestnávateľovi), údaje o karte Shell (číslo karty, PIN karty) a údaje o používaní karty (miesto a čas požitia karty, nakúpený tovar/služba, cena tovaru/služby).

Právny základ spracúvania osobných údajov určuje Váš zamestnávateľ, ktorý využíva produkt euroShell Cards a poskytuje Vám na používanie Shell kartu vodiča.

Okrem Vášho zamestnávateľa, ktorý Vám poskytol Shell kartu vodiča a spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.  môžu byť osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej nám (spoločnosti Up Slovensko, s.r.o.) softvérové riešenie produktu euroShell Cards, poskytovateľom cloudových a softvérových služieb, prípadne v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní, úradom a inštitúciám pri výkone ich kontrolnej činnosti). V prípade poskytnutia osobných údajov iným príjemcom, Vám poskytne o tom informáciu Váš zamestnávateľ, ktorý Vám poskytol Shell kartu vodiča na používanie.

Prosím vezmite na vedomie, že osobné údaje spracúvajú aj spoločnosti v skupine Shell, prípadne prevádzkovatelia čerpacích staníc a iných predajných miest, na ktorých je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty vodiča. Prevádzkovatelia predajných miest, na ktorých je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty vodiča  pri platbe za tovar overujú, či meno a priezvisko uvedené na karte Shell karta vodiča súhlasí s menom a priezviskom na inom doklade totožnosti. Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané zo strany Shell s ktoroukoľvek z nasledujúcich osôb alebo môžu byť získané od ktorejkoľvek z nasledujúcich osôb, ktorými sú (i) akékoľvek osoby, ktorým člen skupiny Shell navrhne postúpenie alebo prevod akýchkoľvek ich práv a/alebo povinností podľa zmluvy o kartách Shell, (ii) osoby vykonávajúce kontrolu dôveryhodnosti, skríning a prevenciu podvodov, ako aj ručitelia a iní poskytovatelia zabezpečenia alebo iné osoby poskytujúce informácie vo vzťahu k záväzkom zákazníka Shell, (iii) poisťovne v súvislosti s poistnými produktmi, ktoré sa týkajú alebo by sa mohli týkať kariet Shell, (iv) lízingové spoločnosti v prípade, že držiteľ karty má zmluvu o lízingu vozidla s cieľom umožniť týmto spoločnostiam najmä sledovať najazdené kilometre a posúdiť úverovú bonitu. O podmienkach spracúvania osobných údajov týmito osobami sa prosím informujte u spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 alebo u konkrétneho prevádzkovateľa predajného miesta, na ktorom je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty vodiča.

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. získava osobné údaje od svojich klientov, Vášho zamestnávateľa, ktorí využívajú produkt euroShell Cards a poskytli Vám na používanie Shell kartu vodiča. Niektoré údaje získavame na základe reálneho využívania Shell karty vodiča.

Osobné údaje budú v systéme euroShell Cards uchovávané maximálne po dobu používania konkrétnej Shell karty vodiča, prípadne po dobu 10 rokov od vykonania konkrétnej úhrady pomocou Shell karty vodiča, nakoľko tento záznam možno považovať za účtovné informácie tvoriace účtovné záznamy.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie, prípadne Európskeho hospodárskeho priestoru. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. V súčasnosti nevykonávame a ani neplánujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín.

Prosím vezmite na vedomie, že Vaše osobné údaje sa budú spracúvať všade tam, kde využijete pridelenú Shell kartu vodiča. Toto spracúvanie osobných údajov v zahraničí však nie je realizované našou spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.

Vo svete on-line

ON-LINE FORMULÁRE A LIVE CHAT

 • Spracovateľská činnosť: Prevádzkovanie on-line formulárov a live chatu
 • Účel: Umožnenie funkcionalít webu, zabezpečenie služieb prostredníctvom on-line formulárov, a prevádzkovanie live chatu aj pre neregistrovaných užívateľov.
 • Právny základ: Oprávnený záujem podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR pri prevádzkovaní on-line formulárov a live chatu. Poskytovanie týchto služieb slúži predovšetkým na optimalizáciu vzťahov s našimi zákazníkmi a taktiež vedie k skvalitňovaniu našich služieb.
 • Rozsah údajov: Kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Live chat sa tak isto môže uskutočniť audio/video rozhovormi, ktorú sú nahrávané.

On-line objednávky

 • Spracovateľská činnosť: On-line objednávky
 • Účel: Prijímanie a spracúvanie on-line objednávok.
 • Právny základ: Plnenie opatrení pred uzavretím zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Rozsah údajov: Kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Využívanie doplnkov sociálnych sietí:

Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje bude uložené v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období. Kto má prístup k Vašim osobným údajom? K osobným údajom dotknutých osôb majú prístup oddelenia, ktorým tento prístup prináleží z pohľadu ich činnosti (výroba – prístup k dátam klientov atd.) Dbáme na minimalizáciu zberu osobných údajov. Minimalizáciu archivovania takýchto údajov. Údaje poskytujeme tretím stranám len v nevyhnutnej miere adekvátnej činnosti, ktorú majú vykonávať. Pričom dbáme na výber dodávateľov, ktorí sú vierohodní a dodržiavajú zákonné povinnosti. S takýmito sprostredkovateľmi uzatvárame písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. V zmysle platnej legislatívy sme povinní v prípade potreby Vaše údaje poskytnúť orgánom činným v trestom konaní.

V prípade, že chcete vedieť, komu sprístupňujeme Vaše údaje, na požiadanie Vám poskytneme ich úplný zoznam, ktorý vzhľadom na podmienky uzatvorených zmlúv nezverejňujeme.

Prenos údajov do iných krajín

Väčšinu údajov spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci pôsobnosti skupiny Up v EÚ. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

 • Kontaktné údaje obsiahnuté v zmluvách: 10 rokov.
 • Osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu: 10 rokov.
 • Nahrávky telefonických hovorov: 1 rok.
 • Údaje obsiahnuté v sťažnostiach a reklamáciách: 3 roky.
 • Osobné údaje uchádzačov: maximálne 3 roky
 • Kamerové záznamy: maximálne 15 dní.
 • Osobné údaje zamestnancov klientov uchovávame 10 rokov, resp. podľa zmluvy s klientom  
 • Osobné údaje z on-line formulárov a live chatu 1 rok.
 • Osobné údaje obsiahnuté v on-line objednávkach uchovávame po dobu 10 rokov.

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie, týkajúce sa doby uchovávania Vašich osobných údajov, môžete nás o ne požiadať.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Vaše práva sú nasledovné:

 • Právo na prístup k údajom: Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
 • Právo na opravu údajov: Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
 • Právo na výmaz: Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy používatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 • Právo na prenos: Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
 • Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

Myslíme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť a aby sme zabezpečili nielen ochranu dát ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme prijali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne prechádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu.

Pri prenosoch dáta šifrujeme a spracovanie prebiehajú vo vnútri VPN, ktorá je chránená.

Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia si vyhradzujeme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Zodpovednou osobnou spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. na uplatnenie práv dotknutých osôb je spoločnosť Data Protection Services s.r.o., ktorá je Vám k dispozícii e-mailom na adrese: dpo_upslovensko@dpservices.sk.

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii na gdpr@up-slovensko.sk

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Doplňujúce informácie

Neplnenie zákonnej povinnosti Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona

 

 

 

Aktuality

Don Appetit a Bekim Up Spríjemní každý deň Banner 2