Úvod > O spoločnosti > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Up Slovensko, s.r.o.


Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetkých osôb s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem a menovite na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb. A preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Inovácia je jednou z hodnôt našej spoločnosti, vzhľadom na všetky nové služby a produkty, ktoré pripravujeme sa zaväzujeme v týchto procesoch myslieť na dodržiavanie zásad minimálneho zberu a bezpečného spracúvania údajov. Taktiež využívať moderné technické zabezpečenia na ochranu Vašich údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení na otázku bezpečného narábania s údajmi a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou. Aj preto sa naša skupina rozhodla okrem údajov definovaných zákonom osobitne chrániť všetky údaje súvisiace s používaním stravovacej karty a platobnými transakciami.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej či elektronickej podobe.

Kompletné informácie GDPR, platné od 25. 5. 2018 (verzia č. 10 aktualizovaná k 28/04/2021) si môžete pozrieť tu.