Úvod > O spoločnosti > Kariéra

Kariéra

Za úspechom európskeho koncernu skupiny Up (ex groupe Chèque Déjeuner) stoja skúsenosti a energia viac ako 2 200 zamestnancov. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.) kladie veľký dôraz na výber  a rozvoj svojich zamestnancov. Uplatnenie u nás nájdu tí, ktorí sa chcú realizovať v úspešnej spoločnosti a naďalej rozvíjať svoje profesijné schopnosti a skúsenosti.

Máte chuť pracovať pre Up Slovensko?

  • Skôr než sa začnete uchádzať o zamestnanie v našej spoločnosti prečítajte si "Oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie".
  • V prípade Vášho záujmu o prácu v Up Slovensko zašlite nám Váš profesijný životopis v slovenskom jazyku spolu so špecifikáciou pozície, o ktorú máte záujem, na adresu: chrabovec@up-slovensko.sk
  • V prípade záujmu o pozíciu na medzinárodnej úrovni zašlite Váš životopis vo francúzštine alebo angličtine na adresu: gnicoletti@up-group.coop
  • Groupe Up (ex groupe Chèque Déjeuner) recrute, si vous etes interesse par un poste à l'international, envoyez-nous votre CV en français oú en anglais à cet adresse: gnicoletti@up-group.coop
  • If you are interested in the job in international groupe Up (ex Groupe Chèque Déjeuner), e-mail your CV in French or English to: gnicoletti@up-group.coop.

Aktuálne pracovné ponuky:


OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

(ďalej len „Oznámenie“)

1. Účel Oznámenia
Rešpektujeme právo na súkromie všetkých osôb pri uchádzaní sa o zamestnanie v spoločnosti Up Slovensko, s. r. o., ktorých osobné údaje spracúvame či už sami alebo v spolupráci s ďalšími stranami. Je pre nás dôležité, aby bol každý oboznámený s tým, aké údaje spracúvame, prečo ich spracúvame a aké práva sú spojené s týmto spracúvaním. Preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s týmto Oznámením, ktoré vám poskytne všetky informácie o spracúvaní vašich osobných údajov (ďalej len „Osobné údaje uchádzačov“).

2. Spracúvanie Osobných údajov uchádzačov
Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, IČO: 313 966 74, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B sa vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov uchádzačov považuje za prevádzkovateľa. Osobné údaje uchádzačov sa zaväzujeme spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Pre záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov sme ustanovili zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy dpo_upslovensko@dpservices.sk.

3. Kategórie Osobných údajov uchádzačov, ktoré spracúvame
Identifikačné údaje – ku ktorým patrí najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, rodinný stav; Kontaktné údaje – ku ktorým patrí najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa; Údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste – ku ktorým patria napr. identifikačné a kontaktné údaje, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, záľubách atď.; Informácie uvedené vo verejne prístupných profiloch – tieto údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a len v prípade, že to považujeme za potrebné a dôležité v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

4. Právny základ spracúvania Osobných údajov uchádzačov
Oprávnený záujem Osobné údaje uchádzačov uvedené v životopise a motivačnom liste, kontaktné údaje uchádzačov, ako aj informácie uvedené vo verejne prístupných profiloch uchádzačov spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Náš oprávnený záujem spočíva v uskutočnení výberového procesu s cieľom prijatia vhodného uchádzača na obsadzované pracovné miesto. Spracúvanie osobných údajov zverejnených vo verejne prístupných profiloch pritom môže byť odôvodnené požiadavkou na výber najvhodnejšieho kandidáta na obsadzované pracovné miesto a špecifickými kritériami, ktoré sa s danou pracovnou pozíciou spájajú. Súhlas so spracúvaním údajov Uchádzači o zamestnanie nám môžu poskytnúť svoj súhlas na zaradenie do našej databázy s cieľom ich neskoršieho kontaktovania, ak neboli vybraní v prebiehajúcom výberovom konaní. V prípade uvoľnenia pracovného miesta ich budeme kontaktovať. Uchádzači poskytujú súhlas na zaradenie do databázy na dobu 3 rokov.

5. Účel spracúvania Osobných údajov uchádzačov
Účelom spracúvania Osobných údajov uchádzačov je výber vhodných kandidátov na obsadzované pracovné miesto, uskutočnenie výberového konania a uchovávanie osobných údajov neúspešných uchádzačov s cieľom ich možného neskoršieho kontaktovania, ak nám na tento účel udelili svoj súhlas.

6. Príjemcovia Osobných údajov uchádzačov
Osobné údaje uchádzačov neposkytujeme ďalším príjemcom.

7. Prenos Osobných údajov uchádzačov do tretích krajín
Osobné údaje uchádzačov nie sú prenášané do tretích krajín.

8. Doby uchovávania Osobných údajov uchádzačov
Osobné údaje uchádzačov budeme uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia údajov uchádzačom, ak nám predtým udelil svoj súhlas na zaradenie do našej databázy.

9. Zdroje osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov získavame predovšetkým od samých uchádzačov, a to ak nás kontaktujú prostredníctvom portálu www.profesia.sk alebo priamo v sekcii „Kariéra“ na webstránke www.up-slovensko.sk. Príloha č. 12 V prípade, že nám uchádzači poskytujú svoje osobné údaje prostredníctvom portálu www.profesia.sk, tento portál sa považuje za samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o spôsobe, akým sú Osobné údaje uchádzačov na tomto portáli spracúvané, môžu uchádzači nájsť na: https://www.profesia.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. Osobné údaje uchádzačov môžeme získavať aj prostredníctvom personálnych agentúr.

10. Práva uchádzačov týkajúce sa spracúvania Osobných údajov uchádzačov
Právo na prístup Uchádzači majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich Osobné údaje uchádzačov. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto Osobným údajom uchádzačov a ďalšie informácie s tým súvisiace. Právo na opravu Uchádzači majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené ich nesprávne, neúplné alebo neaktuálne Osobné údaje uchádzačov, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti. Právo na vymazanie Uchádzači majú právo žiadať, aby sme ukončili spracúvanie a vymazali všetky Osobné údaje uchádzačov, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR na výmaz osobných údajov. Právo na obmedzenie spracúvania Uchádzači majú právo žiadať obmedzenie spracúvania ich Osobných údajov uchádzačov napríklad v situácii, ak je pochybnosť o správnosti Osobných údajov uchádzačov, ktoré sa spracúvajú, a to na dobu, ktorá nám umožní overiť správnosť Osobných údajov uchádzačov. Právo namietať proti spracúvaniu Uchádzači majú právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov, ak sa dôvod namietania týka ich konkrétnej situácie. Pri uplatnení práva namietať budeme naďalej spracúvať Osobné údaje uchádzačov len v prípade, keď naše oprávnené záujmy budú prevažovať nad záujmami a právami uchádzačov. Vyššie uvedené práva možno uplatniť zaslaním e-mailu na adresu: chrabovec@upslovensko.sk Právo podať sťažnosť Uchádzači majú právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť v prípade, ak sa domnievajú, že Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť možno uplatniť e-mailom na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk alebo telefonicky na +421 /2/ 3231 3214.

11. Zmena alebo aktualizácia Oznámenia
Toto Oznámenie môže byť priebežne menené, dopĺňané alebo aktualizované s cieľom reflektovania zmien v legislatíve alebo opisu nových spracovateľských operácií s Osobnými údajmi uchádzačov.

 

 

Aktuality

Dezone Shell_SmartPay Registruj svoju Sphere kartu a vyhraj UpCadhoc_v_Planeo Kalendarik na rok 2021